Il-Miri

Il-Missjoni Tagħna

Il-Kunsill Nazzjonali tal-Ilsien Malti għandu l-għan li jadotta u jippromwovi politika u strateġija lingwistika xierqa għal pajjiżna u li jara li dawn jitwettqu u jiġu osservati f’kull qasam tal-ħajja Maltija għall-ġid u l-iżvilupp tal-ilsien nazzjonali u l-identità tal-poplu Malti.

 

L-Għanijiet

1) Il-Kunsill jippromwovi l-ilsien Malti kemm f’Malta kif ukoll barra l-pajjiż billi jaħdem bis-sħiħ biex iqanqal l-għarfien u r-rispett għal-lingwa nazzjonali tagħna.

2) Il-Kunsill jagħmel kull aġġornament li jkun meħtieġ fl-ortografija tal-Malti u, minn żmien għal ieħor, skont il-ħtieġa, jistabbilixxi l-mod kif għandu jinkiteb il-kliem ġdid fil-Malti u l-kitba korretta ta’ kliem u frażijiet li jidħlu fil-Malti minn ilsna oħra.

 

Il-Funzjonijiet u d-Dmirijiet

Xogħol il-Kunsill tal-Malti, bl-appoġġ tal-Gvern, huwa li:

  • jiżviluppa, jimmotiva u jtejjeb l-għarfien u l-espressjoni tal-ilsien Malti;
  • jippromwovi l-iżvilupp dinamiku ta’ dawk il-karatteristiċi lingwistiċi li jidentifikaw lill-poplu Malti;
  • b’konsultazzjoni mal-entitajiet indikati fil-Liġi tal-Malti, jadotta politika, pjan u strateġija lingwistika xierqa u jara li dawn ikunu mwettqa u osservati f’kull qasam tal-ħajja Maltija;
  • jara li l-politika lingwistika deċiża mill-Kummissjoni fi ħdan il-Kunsill titqiegħed fil-prattika billi jiżgura l-implimentazzjoni effettiva u fidila tagħha;
  • jivvaluta u jikkordina x-xogħol li jsir minn għaqdiet u individwi fil-kamp tal-ilsien Malti u jrawwem atmosfera ta’ koperazzjoni bi pjan miftiehem;
  • jiġbed l-attenzjoni ta’ kull min jista’ jikkontribwixxi fl-iżvilupp tal-Malti għall-ħidma biex titwettaq il-politika lingwistika u, fejn ikun meħtieġ, jagħti parir lill-Ministru tal-Edukazzjoni biex jikkommissjona x-xogħol li jkun meħtieġ;
  • ifittex riżorsi finanzjarji li jistgħu jinġabru lokalment u minn barra biex ikun jista’ jsaħħaħ l-attività tiegħu, u b’mod speċjali dawk ir-riżorsi li diġà huma aċċessibbli minn organizzazzjonijiet lokali u internazzjonali għal skopijiet ta’ riċerka, promozzjoni tal-ilsna mitkellma minn popli żgħar, u proġetti oħra ta’ skambji ta’ esperti u studjużi;
  • jikkopera ma’ persuni, korpi u organizzazzjonijiet fl-oqsma diversi tal-ħajja biex iżid u jkabbar l-għarfien u l-apprezzament ta’ attivitajiet lingwistiċi u kulturali b’risq l-ilsien Malti;
  • iwaqqaf Ċentru Nazzjonali tal-Ilsien Malti li, minbarra li jservi bħala s-sede tal-Kunsill, joffri riżorsi stampati u awdjoviżivi meħtieġa lill-membri tal-għaqdiet tal-Malti, istituzzjonijiet u persuni oħra interessati;
  • jiżgura aċċess sħiħ għal statistika u informazzjoni disponibbli għall-użu tal-Kunsill u l-organi tiegħu fil-qadi ta’ dmirijiethom.